Kupovina osiguranja: gdje, kako i na što paziti

Budite sigurni da razumijete sve uvjete prije samog sklapanja ugovora o osiguranju, pitajte svojega zastupnika/posrednika ako vam nešto nije jasno.

Prilikom kupovine osiguranja budite sigurni da ste se odlučili za pravu policu osiguranja sukladno vašim potrebama koje se mogu vremenom promijeniti.
Procijenjujte svoju situaciju tijekom vremema, jer ćete možda trebati dopuniti svoju policu osiguranja kada nastupe važni događaji poput osnivanja obitelji, kupovine nekretnine ili automobila, početka vlastitog posla.

Odluka o vrsti i iznosu osiguranja ovisit će o vašoj situaciji, budžetu, vašim osobnim stavovima i vrijednosti onoga što osiguravate.
Znajte od kojih ste rizika osigurani kako ne bi plaćali nepotrebno dodatno pokriće. Primjerice, možda je putno osiguranje uključeno u putovanje koje ste platili preko agencije, ili vam poslodac plaća dopunsko zdravstveno osiguranje.

Kad kupujete osiguranje

  • procijenite svoju situaciju kako biste odredili rizike od kojih se trebate osigurati i
  • provjerite sa svojim poslodavcem imate li neko osiguranje kao zaposlenik.

Istražite ponude društava za osiguranje kako biste dobili najbolju vrijednost za svoj novac. Neke police su jeftinije, ali zato nude i manje pokrića.

Provjerite jeste li dovoljno osigurani. Ako dođe do štete, društvo za osiguranje će vam kod osiguranja imovine i kod osiguranja od odgovornosti isplatiti stvarnu nastalu štetu, i to do limita ugovorenog i naznačenog u polici osiguranja.

Primjerice, ako kod kasko osiguranja vašeg automobila iznos osiguranja po štetnom događaju iznosi 80.000,00 kn i dogodi se šteta na vašem automobilu u iznosu od 15.000,00 kn, društvo za osiguranje će vam isplatiti samo 15.000,00 kn. Ako bi šteta bila 100.000 kn što je veće od iznosa osiguranja, isplatit će vam maksimalni iznos 80.000,00 kn.

Neka osiguranja podrazumijevaju sudjelovanje osiguranika u šteti – franžizu, kao što je kasko osiguranje automobila, stoga je važno da odreditekoliko možete platiti u slučaju štete. Općenito, što je veća franšiza, premija je niža, ali ćete u slučaju štete platiti cijeli iznos franšize.

Primjerice, sklopite ugovor o kasko osiguranju automobila i ugovorite franšizu u iznosu od 3.000,00 kn. Ako se dogodi prometna nesreća vi ćete ispostaviti zahtjev za isplatu osigurnine društvu za osiguranje i ono isplaćuje iznos umanjen za 3.000,00 kn, odnosno za visinu franšize.

Prije nego potpišete ugovor, pažljivo pročitajte policu osiguranja. Budite sigurni da razumijete što jest, a što nije pokriveno policom osiguranja. Dobro je prespavati prije potpisivanja ugovora.

Što ako više ne možete plaćati premiju osiguranja

U slučaju da premiju osiguranja ne možete platiti do dospjelosti, ugovor o osiguranju prestaje važiti sam po sebi nakon isteka roka od 30 dana otkad vam je društvo za osiguranje uručilo preporučeno pismo s obaviješću o dospjelosti premije, no taj rok ne može isteći prije nego što protekne 30 dana od same dospjelosti premije. U svakom slučaju, ugovor o osiguranju prestaje važiti sam po sebi ako premija nije plaćena u roku od godine dana od dospjelost.

Kako raskinuti ugovor 

Možete to učiniti na dva načina:

  1. Ako želite raskinuti ugovor o osiguranju, a nemate ugovoren rok trajanja ugovora, možete ga raskinuti s danom kada morate platiti premiju osiguranja , tj. s danom dospjelosti premije. Prije toga, pisanim putem morate obavijestiti drugu stranu tri mjeseca prije dospjelosti premije.
  2. Ako je osiguranje sklopljeno na rok dulji od pet godina, ugovor možete raskinuti nakon proteka toga roka, uz otkazni rok od šest mjeseci, pisanim putem izjaviti drugoj strani da otkazuje ugovor.

Zapamtite: ovo se ne odnosi na životno osiguranje i osiguranje od nezgode!

Kako raskinuti životno osiguranje

Odluka o prekidu životnog osiguranja je osobna, ali trebate znati da je to dugoročno ulaganje pa raskid ugovora o životnom osiguranju znači gubitak cijeloga ili dijela uplaćenog novca. Raskine li se u prve tri godine, izgubit ćete sve što ste uplatili. Umjesto toga bolje je staviti policu u mirovanje ili zatražiti smanjenje iznosa godišnje premije.

U slučaju da su do tada plaćene barem tri godišnje premije, moguće je zatražiti mirovanje police osiguranja na godinu dana, tako da tijekom tog razdoblja ne plaćate premiju, a kad vrijeme miraovanj prođe, nastavit ćete s plaćanjem premije uz minimalnu korekciju visine premije ili osigurane svote.

Ako procijenite da više ne možete plaćati premiju, možete se odlučiti za kapitalizaciju police osiguranja, tako da vam društvo za osiguranje na temelju uplaćenih premija odredi novu osiguranu svotu, te da uplaćeni novac do isteka osiguranja stoji na računu, bez novih uplata. Najmanje isplativo je pokrenuti otkup police osiguranja: u tom slučaju prekidate osiguranje i osiguratelj će vam isplatiti premije koje ste do tada uplatili, ali umanjene za troškove. Ako policu prekidate u prve tri godine, mogli biste izgubiti sve što ste uplatili, a gubitak se osjeća sve do polovice roka trajanja osiguranja.

Gdje možete kupiti osiguranje

Osiguranje možete kupiti kod društva za osiguranje, ovlaštenih zastupnika osiguranja, kreditnih institucija, investicijskih društva, Hrvatske pošte i obrta za zastupanje u osiguranju. Većina osiguranja može se kupiti online, preko interneta.

Popis svih fizičkih i pravnih osoba od kojih možete kupiti osiguranje nalaze se na internet stranicama Hanfe.

Kako odabrati agenta osiguranja?

Prije kupovine, istražite ponude i uvjete na internetu, raspitajte se kod prijatelja ili poznanika da vam preporuče nekoga s kojim su poslovali.

Od zastupnika odnosno posrednika u osiguranju svakako tražite podatke o registru Hanfe u kojem je prijavljen, jer svi posrednici u osiguranju, ako su fizičke osobe moraju položiti ispit za posrednika kod Hanfe, a pravne osobe moraju imati dozvolu Hanfe i upisani i Hanfine registre. Dobro je da zatražite i podatke o društvu za zastupanje u osiguranju odnosno društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju u kojem osoba radi te nazive društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje s kojima ima sklopljen ugovor.

Zapamtite: budite sigurni da razumijete sve uvjete prije samog sklapanja ugovora o osiguranju, pitajte svojega zastupnika/posrednika ako vam nešto nije jasno.

 

POJMOVNIK

Dan dospjelosti
rok dospjelosti premije ili dospjelosti obveze osiguravatelja za isplatu štete.

Dopunski rizici
prošireno pokriće od određenih rizika kod uobičajenih osiguranja imovine, ili povećani rizici kod osiguranja života i zdravstvenog osiguranja.

Dospjela premija
dio ukupne premije osiguranja, a dospijeva na naplatu do određenog obračunskog razdoblja ili dana.

Franšiza
sudjelovanje osiguranika u šteti.

Osigurana svota
najviši je iznos koji se osiguratelj ugovorom o osiguranju obvezao isplatiti kada nastane osigurani slučaj.