Kako razumijeti jezik osiguranja

Prilikom ugovaranja osiguranja susretat ćete se s pojmovima: polica osiguranja, premija...itd. Evo što ti pojmovi znače.

Ugovorom o osiguranju osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja, osiguraniku ili korisniku osiguranja isplatiti osigurninu ako nastane osigurani slučaj, a ugovaratelj se osiguranja obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja.

Ups, što to znači? O čemu se tu radi? Evo objašnjenja osnovnih pojmova osiguranja s kojima ćete se susresti prilikom ugovaranja osiguranja.

 

Isključeni rizici
rizici koji su općenito isključeni iz osigurateljnog pokrića. Pročitaje svoju policu pažljivo kako biste bili sigurni da razumijete koji su rizici osigurani (pokriveni policom), a koji su isključeni. Za osiguranje od dopunskih rizika nepokrivenih u osnovnoj polici plaća se dodatna premija.

Korisnik osiguranja
osoba kojoj pripada pravo na osiguranu svotu ili na naknadu štete iz ugovora o osiguranju. Primjerice, kod osiguranja za slučaj smrti i doživljenja, u slučaju smrti osiguranika korisniku osiguranja (obično je to član obitelji) isplaćuje se osigurnina za slučaj smrti.

Odšteta
iznos koji osiguratelj priznaje kao naknadu na temelju uvjeta sklopljenog ugovora o osiguranju.

Osigurani slučaj
događaj prouzročen osiguranim rizikom. Npr. požar kod požarnog osiguranja, smrti kod životnog osiguranja i sl.

Osiguranik
osoba čiji je interes pokriven osiguranjem njegove stvari, nositelj je prava na naknadu štete i ostalih prava iz osiguranja

Osiguratelj
društvo za osiguranje koje prima uplate premija osiguranja, a kada nastane osigurani slučaj ima obvezu isplate osigurnine, tj. naknade.

Osigurnina
novčani iznos koji osiguratelj isplaćuje osiguraniku kad nastupi osigurani slučaj.

Polica osiguranja
isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju. U njoj se navode:
• koji su rizici pokriveni od osiguratelja;
• svota osiguranja ili limit pokrića;
• iznos premije;
• pod kojim uvjetima/okolostima osiguratelj će isplatiti naknadu.

Premija osiguranja
novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju.

Rizik
neizvjesnost nastanka štete, to je budući događaj, neizvjestan i nezavisan od volje ugovaratelja i/ili osiguranika.

Šteta
stvarni iznos gubitka koji je nastao ostvarenjem osiguranog rizika.

Ugovaratelj osiguranja
osoba koja s osigurateljem zaključuje ugovor o osiguranju i koja plaća premiju osiguranja, ali ne mora imati i pravo na naknadu od osiguratelja. No, u najvećem broju slučajeva, ugovaratelj i osiguranik su iste osobe.