Provjerite svoju poreznu poziciju

Možda porezi nisu najkompliciranija stvar na svijetu, ali nisu ni jednostavni. Ako o njima ne znate dovoljno, možete se naći u ozbiljnim financijskim i drugim problemima.

Porez na dohodak plaćaju fizičke osobe koje ostvaruju oporeziv dohodak. U Hrvatskoj se porez na dohodak plaća na bruto plaće i mirovine, dohodak od obrta, iznajmljivanje nekretnina, na kamate na štednju i dividende, kapitalni dobitak, na stipendije učenicima iznad propisanog iznosa itd. Pri oporezivanju bruto plaća, trenutno se (od 1.1.2017.) u Hrvatskoj primjenjuju dvije porezne stope – od 24 i 36%.

U oporezivanju plaća bitan je osobni odbitak. To je dio dohotka čijeg se oporezivanja država odriče radi osiguranja egzistencijalnih potreba pojedinca. Utvrđuje se s obzirom na osnovicu osobnog odbitka koja od 1.1.2017. iznosi 2.500,00 kuna mjesečno.

Za samog poreznog obveznika osobni odbitak u 2017. iznosi 3.800,00 kuna mjesečno (izračunat kao koeficijent 1,5 osnovice osobnog odbitka 2.500 kn zaokruženo na stoticu) , a može biti i veći, ako porezni obveznik ima pravo na osobne odbitke (npr. odbitak za djecu).

Na utvrđeni porez na dohodak dodatno se obračunava i prirez porezu na dohodak. Prirez je porez na porez. Obračunava se u određenom postotku utvrđene obveze poreza na dohodak, a propisuju ga gradovi i općine. Svaki grad/općina ima pravo odabrati hoće li propisati prirez i po kojoj stopi. Tako se stope prireza u Hrvatskoj značajno razlikuju od mjesta do mjesta (npr. prirez u Zagrebu je 18%, u Varaždinu 10%, u Kloštar Ivaniću 2% i sl.).

Osim poznavanja poreza, važno je i poznavanje doprinosa. Porezi i doprinosi vrlo su slični – i jedne i druge prikuplja država. No za doprinose je uvijek unaprijed određena svrha prikupljanja (npr. doprinosi za mirovinsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i sl.), dok u slučaju poreza ne znamo točnu namjenu javnih rashoda koje će država njima financirati.

 

Oporezivanje stipendija, nagrada i rada učenika/studenata

 

Učenici/studenti obično ne ostvaruju oporezivi dohodak, osim kada primaju učeničku ili sportsku stipendiju koja prelazi neoporezivi iznos ili ostvaruju primitke radom preko učeničkih/studentskih udruga koji prelaze neoporezivi iznos.

Ukoliko ostvarujete pravo na učeničku stipendiju do 1.750 kn mjesečno, ili ako ostvarujete nagradu tijekom praktičnog rada i naukovanja do 1.750 kn mjesečno – učenici/studenti će biti oslo­bođeni plaćanja poreza na dohodak. Međutim, ukoliko se radi o većim iznosima, na ra­zliku iznad 1.750 kn obračunat će se porez na dohodak po stopi od 24% (plus prirez).

Ako primitci za  rad učenika (ili studenta na redovitom školovanju) u učeničkim i studentskim udrugama ne prelaze iznos od 60.600 kn neto godišnje, neće platiti porez na dohodak. U suprotnom, oporezivat će se porezom na dohodak, uz poreznu stopu od 24% plus prirez.

 

Uzdržavani članovi obitelji

 

Članovi uže obitelji i djeca čiji godišnji primitak ne prelazi 15.000 kn smatraju uzdržavanim osobama. Dakle, vrlo je vjerojatno da roditelji djecu koriste kao poreznu olakšicu pri obračunu obveze plaćanja poreza na dohodak. Uko­liko učenici/studenti ostvare primanja koja premaše iznos od 15.000 kn neto godišnje, tada se više nećete smatrati uzdržavanom osobom – roditelji ih više  neće moći koristiti kao poreznu olakšicu.