Novi zakon povećao zaštitu građana korisnika bankovnih usluga

Osnovni račun za socijalno ugrožene, lakše prebacivanje računa iz jedne u drugu banku i transparentan popis naknada za bankarske usluge nove su zakonske obveze banaka od 27. srpnja 2017.

 

Nedavno  je na snagu stupio Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu kojim će se znatno povećati  zaštita potrošača korisnika bankovnih usluga.  Evo, najvažnijih novosti.

 

Bolja transparentnost i usporedivost svih naknada

 

Banke su dužne dati potrošaču  informativni dokument za najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje i pripadajući pojmovnik  kako bi svaki potrošač vrlo jednostavno i pregledno mogao usporediti ponude u različitim bankama te lakše donjeti odluku  koja najbolje odgovara njegovim potrebama.

Najreprezentativnije usluge su one koje se najčešće koriste poput vođenja računa za plaćanje, kredita, trajnog naloga, ugovorenog prekoračenje po računu za plaćanje i sl. No, konačni će popis tih usluga donijeti  Hrvatska narodna banka i objaviti ga na svojoj internetskoj stranici i to do kraja 2017.

Također, banke će morati  najmanje jednom godišnje besplatno potrošača detaljno informirati o svim obračunatim naknadama i kamatama. Na taj će način potrošač jasnije vidjeti sve svoje  trenutne troškove  i bolje planirati buduće, te lakše uspoređivati naknade u različitim bankama.

Informativni dokument mora biti napisan jasno, razumljivim riječima te slovima lako čitljive veličine, a zakon propisuje i zajednički logotip koji će se nalaziti na vrhu prve stranice dokumenta.

Kako će potrošači uspoređivati naknade?

HNB će na svojoj će internetskoj stranici od lipnja 2018. objavljivati usporedbu naknada koje banke naplaćuju potrošačima za najreprezentativnije usluge, pa će potrošači tako vrlo jednostavno moći odabrati najpovoljniju banku.

 

Lakše prebacivanje računa iz jedne banke u drugu

 

Banke su  dužne potrošačima bez njegovog obrazloženja, omogućiti prebacivanje računa u drugu banku i obaviti svu papirologiju, bez prevelikoga financijskog opterećenja.

Sve informacije o toj usluzi banka treba dati potrošaču na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka na vidljivom mjestu u svim prostorijama banke i u elektroničkom obliku na internetskoj stranici banke.

 

Ugovaranje osnovnog računa

 

Zakon osigurava pravo potrošačima da otvore i koriste osnovni račun – tekući račun za plaćanje s osnovnim uslugama , što će dovesti do veće financijske uključenosti svih skupina potrošača. To se posebno odnosi na  socijalno osjetljivu skupini potrošača jer Zakon propisuje gornji limit naknada za otvaranje i korištenje osnovnog računa za socijalno ugrožene građane koji u 2017. može  iznositi najviše 7,39 kuna mjesečno.

Osjetljive skupine su korisnici zajamčene minimalne naknade, naknade za osobne potrebe korisnika smještaja, naknada za redovito studiranje, osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu te naknade do zaposlenja.

Kolike su naknade u bankama?

Domaće su banke, objavljuje portal tockanai.hr,  propisale visoke naknade u kojima prednjači jedna državna (HPB) i jedna privatna banka (Addiko banka) sa zakonski najvećom naknadom za socijalno ugrožene građane (7,39 kuna), te PBZ-u, RBA i Zagrebačka banka (7 kuna).U Erste banci socijalno najugroženiji građani ne plaćaju naknadu (0 kuna).

Zabranjuje se diskriminacija potrošača na temelju njegova državljanstva i zakonitog boravišta. Svi potrošači koji imaju zakonito boravište u Europskoj uniji imaju pravo na račun za plaćanje.

 

Lakše  prekogranično otvaranje računa

 

Olakšava se potrošaču otvaranje računa za plaćanje kod pružatelja platnih usluga u drugoj državi članici EU. Banka u Hrvatskoj kod koje potrošač ima otvoren račun za plaćanje dužna je potrošaču dostaviti informacije i obaviti radnje koje će mu olakšati otvaranje računa za plaćanje u drugoj državi članici.

 

Rokovi

 

Zakon je  stupio na snagu 27. srpnja 2017. ali  odredbe ovog zakona ne stupaju na  snagu istog datuma. U dijelu kojim se uređuje informativni dokument o naknadama, izvješće o naknadama, informacije za potrošače i usporedba naknada na internetskoj stranici HNB-a započela bi tek od lipnja 2018.